Nieuws

Nieuws 2024

Basketbaltrainingen worden tot aan de zomervakantie op de woensdagavond georganiseerd. Dat is van 20 – 21 u in de sporthal. 
Houdt de berichten in de Almenak en op de ADI in de gaten!
 

Nieuws 2023

Trainer gezocht

De afdeling gymnastiek van OVERA zoekt een trainer voor een sportles Body-Fit.

De les wordt gegeven op maandagmorgen in de sportzaal in Almen.

 Inhoud van de les: conditie- en spierversterkende oefeningen, core-training, buik/rug houding en figuur correctie. Dit alles met en zonder materialen.

Geen turntoestellen.

Algemene Ledenvergadering 2023

Op 26 april j.l. hebben we onze ALV gehouden. In haar openingswoord memoreerde de voorzitter, Else Ludden, aan een aantal “feestelijke” gebeurtenissen van het afgelopen jaar en een aantal sportieve successen.

De gebruikelijke punten, notulen vorige ALV, ingekomen stukken en de jaarverslagen werden in een vlot tempo afgehandeld.

De penningmeester kon een positieve jaarrekening laten zien; ondanks de hoge energieprijzen en andere kostenstijgingen. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze jaarrekening, nadat de kascommissie het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

De begroting voor 2023 is sluitend; er is geen reden om tussentijds de contributie te verhogen. De vergadering gaat akkoord met de begroting.

Het bestuur stelt voor om de contributie per 01-01-2024 te verhogen; dit i.v.m. de onzekere energie prijzen en een stijging van vergoedingen en schoonmaakkosten.

Willem Joosten was op deze ALV aftredend en herkiesbaar. De leden gingen unaniem akkoord met de herbenoeming.

Jan Brinkman was aftredend, maar niet herkiesbaar.

De voorzitter bedankt Jan voor de grote verdiensten voor de vereniging. Het bestuur heeft gemeend, om hem hiervoor voor te dragen als Lid van Verdienste van OVÉRA. De vergadering gaat unaniem akkoord met de voordracht.

Uit handen van de voorzitter krijgt hij een oorkonde, een dinerbon, een kaasplank en bloemen.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van Diederik van Liere in deze vacature.

Bij de afdeling volleybal is Wendy Ruiterkamp toegetreden tot het afdelingsbestuur.

In het bestuur van de afdeling gymnastiek zijn toegetreden Sandra Kloosterboer, Maike Tekampe en Else Ludden. Sandra heeft de voorzittershamer van Freddy van de Straat overgenomen.

Bea Diepeveen is gestopt als bestuurslid van de afdeling gymnastiek. Voor haar grote verdiensten bij de afdeling gymnastiek, heeft het bestuur gemeend haar voor te dragen als Lid van Verdienste van OVERA.  De vergadering gaat unaniem akkoord.

Uit handen van de voorzitter krijgt zij een oorkonde, een dinerbon, een kaasplank en bloemen.

De voorzitter bedankt een aantal vrijwilligers voor hun inzet; zij laat dit vergezeld gaan van een bos bloemen: Linda Hekkelman (ledenadministratie), Gerard de Greef (kantine inkoop), Harmke van de Straat (wassen keukenlinnen) en Wilma Klein (VCP)

Marleen Diepeveen werd gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap.

Gerrit Nijkamp,

Secretaris.

 

Scroll naar boven